این وبلاگ صرفا جهت اطلاع رسانی به همکاران محترم می باشد و جنبه آموزشی دارد

قانون پیش فروش ساختمان

  • ۷۴۵

قانون پیش فروش ساختمان

قانون پیش فروش ساختمان از سال 1389 تصویب و در سال 1393، آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد. در این قانون مواردی پیش بینی شده است که پیش خریدار با طیب خاطر نسبت به انجام معامله یا پیش خرید آپارتمان اقدام کند.

 

متن قانون پیش فروش آپارتمان

ماده ١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد، اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند؛

١ـ سرمایه گذارانی که در ازای سرمایه گذاری از طریق احداث بنا روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.

٢ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.

ماده ٢ـ در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

٤ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.

٥ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

٦ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله

٩ـ تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

١٠ـ معرفی داوران

١١ـ احکام مذکور در مواد ( ٦)، ( ٧) و ( ٨) و تبصره آن، ( ٩)، ( ١١)، ( ١٢)، ( ١٤)، ( ١٦) و ( ٢٠) این قانون

ماده ٣ـ قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده ( ٢) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده ٤ـ تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است؛

١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی